സീതാവിമോചനം

40

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category:

Description

ശുകദേവബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത രാമായണ കഥയും തത്വവും. ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ മലയാളത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

Additional information

Weight 0.110 kg