ശ്രീമത് ഭാഗവതം

8500

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category:

Description

വേദങ്ങള്‍, ഉപനിഷതുകള്‍, പുരാണങ്ങള്‍, ഇതിഹാസങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ പരിശോധനാ സംബന്ധിയായ, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാതൃകാ മാര്‍ഗദര്‍ശി

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന ദിവ്യശാസ്ത്രം, എല്ലാറ്റിന്റേയും അന്തിമ സ്രോതസ്സിനെക്കുറിച്ച് അറിയാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, കൂടാതെ നമുക്ക് അദ്ദേഹവുമായുള്ള ബന്ധം അറിയുന്നതിനും, ഈ പരിപൂര്‍ണ്ണമായ അറിവിനെ ആസ്പദമാക്കി, മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടതയ്ക്കായുള്ള നമ്മുടെ കര്‍ത്തവ്യം അറിയുന്നതിനുവേണ്ടിയും കൂടിയുള്ളതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ആദ്ധ്യാത്മിക പുരോഗതിയെ ഗൗരവപൂര്‍വ്വം വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായതിനാല്‍, സങ്കുചിത മതവിശ്വാസങ്ങള്‍, താത്ത്വികമായ അനുമാനം, ലൗകിക വിഷയങ്ങള്‍ എന്നി വിഷയങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യില്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കുകയാണ്. ആരംഭത്തില്‍, ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ പരമ്പരാഗതമായി കൈമാറി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വേദങ്ങള്‍, ആദ്യമായി ഗ്രന്ഥരൂപത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ടത് ”ഗ്രന്ഥരചനാര്‍ത്ഥം ഭഗവാന്‍ സ്വീകരിച്ച അവതാരമായ” ശ്രീല വ്യാസദേവനാലാണ്. വേദങ്ങള്‍ രചിച്ചതിനുശേഷം, അവയുടെ ഗഹനമായ സാരം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രൂപത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രീല വ്യാസദേവന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിനാല്‍ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ”വൈദികഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ പരിപക്വഫലം” എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരിപൂര്‍ണ്ണവും ആധികാരികവുമായ വിശദീകരണമാണ്. ആത്മാവിന്റെ പ്രകൃതം മുതല്‍ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവിര്‍ഭാവം വരെ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാത്തിനേയും സംബന്ധിക്കുന്നതായ, മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങളും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉജ്ജ്വലമായ ഉത്തരങ്ങളും ആണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് ആധാരം.വളരെ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം തയ്യാറാക്കിയതും പണ്ഡിതോചിതവുമായ വിശദീകരണത്തോടുകൂടിയുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു സമ്പൂര്‍ണ്ണ പരിഭാഷയാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഈ പതിപ്പ്. ഭാരതീയ ധാര്‍മ്മിക തത്ത്വജ്ഞാന ചിന്താശൃംഖലയിലെ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ആചാര്യന്‍, കൃഷ്ണകൃപാമൂര്‍ത്തി എ.സി.ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ പണ്ഡിതോചിതവും ഭക്തിപൂര്‍വ്വകവുമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ കൃതി.

Additional information

Weight 22 kg