വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ

40

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category:

Description

കൃതയുഗത്തിൽ ധ്യാനം കൊണ്ടും, ത്രേതായുഗത്തിൽ യജ്ഞം കൊണ്ടും ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന കൊണ്ടും നേടാവുന്ന എല്ലാ ഫലങ്ങളും കലിയുഗത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഹരികീർത്തനംകൊണ്ട് മാത്രം നേടാവുന്നതാണ്.

Additional information

Weight 0.110 kg