തത്വരഹസ്യം

100

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category:

Description

ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൻറെ ഒരു ഭാഗം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഞ്ച് ഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് സഞ്ചരിച്ച തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രദേശങ്ങളെ ക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുന്നു.

Additional information

Weight 0.210 kg