തത്വരഹസ്യം

100

Category:

Description

ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൻറെ ഒരു ഭാഗം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഞ്ച് ഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് സഞ്ചരിച്ച തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രദേശങ്ങളെ ക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുന്നു.

Additional information

Weight 0.210 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തത്വരഹസ്യം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *