ഉദാത്തം

40

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category:

Description

1972ല്‍, യു എസ് പീസ് കോറിലെ ജോലിക്കാരനായ ബോബ് കോഹന്‍ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്‍, തന്റെ സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭൂമിയുടെ പകുതിഭാഗത്തോളം ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച്, പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു പുരാതന നഗരത്തില്‍ എത്തിപ്പെട്ടു. അവിടെ, മായാപുര്‍ എന്ന ആ പുണ്യഭൂമിയിലെ, മുളകളാല്‍ പണിത ഒരു ചെറിയ വീട്ടില്‍ അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിലെ അതിമഹനീയരായ ദിവ്യാത്മാക്കളില്‍ ഒരാളായ ഒരു ആചാര്യന്റെ പാദങ്ങളില്‍ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അറിയാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം തന്നെ ആ ആചാര്യന്‍ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാന്‍ പോകുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു . . .

Additional information

Weight 0.110 kg