ആധ്യാത്മിക ഗുരു

100

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category:

Description

ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോട് ഒരു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെ പെരുമാറണം. എന്തിന് ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സീകരിക്കണം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

Additional information

Weight 0.250 kg