ആത്മഗവേഷണം

150

Category:

Description

മഹാത്മാക്കളായ ആചാര്യന്മാരാല്‍ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി പറയപ്പെട്ട കാലഹരണപ്പെടാത്ത ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ പുസ്തകത്തില്‍ കണ്ടെത്താം. അന്തരംഗനായ ആത്മാവിന്റേയും, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റേയും, അന്തരംഗനും ബഹിരംഗനുമായ പരമാത്മാവിന്റേയും രഹസ്യങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കുകയാണ്, ആത്മഗവേഷണം. ആത്മഗവേഷണ ശാസ്ത്രത്തില്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ആചാര്യന്‍, ആധുനികയുഗത്തിലെ ധ്യാനിക്കലും യോഗാഭ്യസനവും, കര്‍മനിയമങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിമോചനം, വിശിഷ്ടാവബോധം ആര്‍ജ്ജിക്കല്‍ എന്നിവ കൂടാതെ ധാരാളം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നു. ആത്മഗവേഷണം, ഇന്നത്തെ ലോകത്തിനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനും എത്രമാത്രം പ്രസക്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുകയാണ്.

Additional information

Weight 0.200 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആത്മഗവേഷണം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *